:

          استاد ارجمنددکتر مهشید میرفخرایی

 

مدارک تحصیلی:

دكتری: فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران

كارشناسی ارشد: فرهنگ و زبانهای باستانی، دانشگاه تهران

كارشناسی: زبان انگلیسی، مدرسه عالی ترجمه


آشنایی با زبان های:

انگلیسی ، فرانسه و آلمانی

سمت: عضو هیات علمی

مرتبه: استاد پایه 31

 

سوابق پژوهشی:

 1. مترجم زبان انگلیسی، سازمان زمین شناسی كشور (1354- 1348)
 2. عضو هیأت علمی فرهنگستان زبان ایران،مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی (از 1354 تاكنون)
 3. عضو شورای واژه‌گزینی فرهنگستان زبان ایران (از فروردین 1378 به بعد)
 4. عضو گروه زبان‌شناسی گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان ایران (از 1389)
 5. همكاری با بنیاد حكمت اسلامی صدرا (از 1389 به بعد)
 6. همكاری با مراكز علمی دایره‌المعارفها: دائره المعارف بزرگ اسلامی، دانشنامه ادب فارسی
 7. عضو هیأت تحریریه مجله نامه پارسی (تا 1387)
 8. عضو هیأت تحریریه مجله باژ، نشریه فرهنگسرای فردوسی، مشهد

 

سوابق آموزشی:

 1. تدریس فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشكده بنیاد فرهنگ، كارشناسی ارشد
 2. تدریس زبانهای اوستایی، فارسی میانه ترفانی، ‌دانشگاه تهران، كارشناسی ارشد و دكتری
 3. تدریس زبانهای اوستایی، فارسی میانه ترفانی، پهلوی، دانشگاه شهید بهشتی، كارشناسی ارشد
 4. تدریس زبانهای اوستایی، فارسی میانه ترفانی، پهلوی، ختنی، پژوهشگاه علوم انسانی، كارشناسی ارشد، دكتری
 5. تدریس زبانهای اوستایی، پهلوی، ختنی، دانشگاه آزاد اسلامی، كارشناسی ارشد، دكتری

 

فرصت مطالعاتی:

گذراندن یك دوره تكمیلی درباره زبان ختنی در دانشگاه هامبورگ (1358-1357)

 

سوابق اجرایی – آموزشی:

مدیر گروه فرهنگ و زبانهای باستانی، پژوهشگاه علوم انسانی (1357-1371)

 

كتاب های منتشر شده:

 1. روایت پهلوی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1390
 2. اصل خلاء یا تهیگی بنابرآموزه بودا، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1388
 3. درآمدی بر زبان ختنی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، 1383
 4. فرشته روشنی، مانی و آموزه‌های او: انتشارات ققنوس، تهران، 1383
 5. بررسی هفت‌ها: انتشارات فروهر، تهران، 1382
 6. بررسی بغان یسن: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1382
 7. بررسی هادخت نسك، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، چاپ 
 8. فرهنگ كوچك زبان پهلوی: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی،تهران،چاپ اول 1372،چاپ دوم 1379،چاپ سوم 1383،چاپ چهارم1388
 9. روایت پهلوی، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1367
 10. آفرینش در ادیان، مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی، تهران، 1366

 

طرح در دست اجرا:

 بررسی دینكرد ششم

 
مقالات منتشر شده:

 1. «زندگی و مرگ در آیین بودا» (بنابر یک قطعه به زبان ختنی»، فصلنامه پژوهشی ـ آموزشی پازند، بهار و تابستان 1389، صص 103-118
 2. کاربرد نادری از مصدر «خوستن (xwastan) در زبان پهلوی»، در «چون من در این دیار، جشن‌نامه استاد دکتر رضا اترابی‌نژاد، انتشارات سخن – قطب علمی فردوسی‌شناسی و ادبیات خراسان، دانشگاه فردوسی مشهد، 1389، صص 159- 163
 3. «درباره یک واژه فارسی میانه»، در «تا به خورشید به پرواز برم»، یادنامه دکتر حمید محامدی، کتاب روشن، 1389، صص 312، 314
 4. «خرد بهتر از هر چه ایزدت داد»، فصلنامه پاژ، ویژه‌نامه فردوسی، صص 7-8،سال 2، شماره 3و4، پاییز و زمستان 1388 (انتشار 1389) ،صص 7-19
 5. «درباره چند اصطلاح فارسی میانه»، فصلنامه علمی – پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره 19، دوره60، 1389
 6. مدخل «روایت پهلوی»، در دانشنامه زبان و ادب (403ـ 404) فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 7. «سبب زمین لرزه به باور ایرانیان باستان»، آفتابی در میان سایه‌ای، جشن‌نامه‌ی استاد دكتر بهمن سركاراتی، به كوشش دكتر علیرضا مظفری ـ دكتر سجاد آیدنلو، نشر قطره، 1387، صص    437 ـ 443
 8. «زال زر و دستان سام»، فصلنامه پاژ، ویژه‌نامه پاژ (زادگاه فردوسی) ، سال اول، شماره اول، بهار 1387، صص 53 ـ 41
 9. «گاهشماری دوازده حیوانی در متنی به زبان ختنی»، جرعه برخاك، یادنامه استاد دكتر یحیی ماهیار نوابی، مجموعه پژوهش‌های ایران باستان، به كوشش محمود جعفری دهقی، مركز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، تهران، 1387، صص 119-128
 10. «اركان گاهشماری و تقسیمات آن در زبان ختنی»، ارج‌نامه صادق كیا، زندگی، آثار، جستارهای متن-  پژوهی، به كوشش عسگر بهرامی، میراث مكتوب، تابستان 1387، صص    233 ـ 241
 11. «این جهان كوه است و فعل ما ندا  سوی ما آید نداها را صدا»، ویژه مولانا جلال الدین بلخی، فصلنامه فرهنگ، سال بیستم، شماره‌های سوم و چهارم پیاپی 63 و 64، پاییز و زمستان 1386، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، صص 691-697
 12. «بررسی  ریشه شناختی واژۀ  دستان  و کاربرد های آن»،شاهنامه پژوهی،دفتر نخست،انتشارات فرهنگسرای فردوسی،بهار 1385،صص 247-254
 13. «سروش غیب»، نامه پژوهشگاه میراث فرهنگی، دوره سوم، شماره دوم، تابستان 1384، صص 55- 58
 14. «سپندمد گاه و بی مرگان مقدس»، یشت فرزانگی، جشن‌نامه دكتر محسن ابوالقاسمی، به اهتمام سیروس نصرالله زاده و عسگر بهرامی، چاپ اول، 1384 انتشارات هرمس (با همكاری شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی) ، صص 483-494
 15. «تمثیل‌ پیل‌ و خانه‌ تاریك‌ و خرد همه‌ آگاه‌ در شعری‌ به‌ زبان‌ ختنی»‌، نامه‌ پارسی‌، سال‌دهم‌، شماره‌ اول‌، بهار 1384، صص‌ 3 - 12
 16. «زمان حال و گذشته در جریان در زبان ختنی و گویش بخارایی»، نامه پارسی، سال نهم، شماره دوم، تابستان 1383، صص 6-15
 17. « فصل‌ 51 و 52 از كتاب‌ دادستان‌ دینی»‌، نامه‌ پارسی‌، سال‌ هفتم‌، شماره‌ چهارم‌، زمستان‌ 81،           صص‌  69-72
 18. «در باره‌ یك‌ واژه‌ فارسی‌ میانه»‌، نامه‌ پارسی‌، سال‌ هفتم‌، شماره‌ اول‌، بهار 1381، صص‌22-19
 19. «گرنشیند فرشته‌ای‌ با دیو»، سروش‌ پیر مغان‌، یادنامه‌ جمشید سروشیان‌، تهران‌، انتشارات‌ ثریا، 1381، صص‌ 381-384
 20. «هنر و اساطیر زردشتی»‌، كتاب‌ ماه‌ هنر، مرداد و شهریور 1380، صص‌ 34-41
 21. « سرنوشت‌ روان‌ پس‌ از مرگ »‌ ارج‌ نامه ایرج‌ شهریاری‌، به‌ خواستاری‌ و اشراف‌ پرویز رجبی‌، به‌ كوشش‌ محسن‌ باقرّزاده‌، نشر توس‌ تهران‌، زمستان‌ 1380 ؛ صص 442-444.
 22. «ایرانویج‌، شهر آزادگان»‌، ز دفتر نوشته‌ گه‌ باستان‌ (در باره‌ تناور درخت‌ دانای‌ توس‌)، مجموعه‌ مقاله‌ به‌ كوشش‌ گروه‌رجال‌ و مفاخر فرهنگی‌ مركز خراسان‌شناسی، مشهد، اردیبهشت‌ ماه‌ 79 (روز بزرگداشت‌ فردوسی‌)، صص 217-223
 23. «آفرینش‌ در آیین‌ مانی»‌، یادنامه‌ استاد احمد احمدی‌ بیرجندی‌، از شمار دو چشم‌. . . به‌ كوشش‌ مركز خراسان‌شناسی‌، بنیاد پژوهشهای‌ اسلامی‌ آستان‌ قدس‌ رضوی‌، چاپ‌ اول‌ 1377، صص‌234 - 321
 24. «در باره‌ دو واژه‌ اوستایی‌» مجله‌ دانشكده‌ ادبیات‌ و علوم‌انسانی‌، دانشگاه‌ فردوسی‌مشهد، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، سال‌ سی‌ام‌، شماره‌ مسلسل‌ 118 - 19، پاییز و زمستان‌ 1376 هجری‌شمسی‌، تاریخ‌ انتشار این‌ شماره‌ پاییز 1375، صص‌ 379-384
 25. «قسمت‌ و كنش‌،بخت‌ و سپهر»،جشن‌نامه‌ استاد ذبیح‌الله‌ صفا،به‌ كوشش‌ دكتر سید محمد ترابی‌، نشر شهاب‌، پاییز 1377،تهران،صص 268-276
 26. «در باره‌ سه‌ واژه‌ فارسی‌ میانه‌ (پهلوی‌)»، یادنامه‌ مفاخر كرمان‌، شاه‌ شجاع‌ كرمانی‌، زیر نظر دكترجوادبرومند سعید، به‌ كوشش‌ داریوش‌ كاظمی‌، انجمن‌ آثار و مفاخر فرهنگی‌، شماره‌ 179، تهران‌، 1376، صص‌ 339-343
 27. «آفرینش‌ در دین‌ زردشتی‌ بر پایه‌ متنهای‌ دینی‌»، بیرشك‌نامه‌، مركز چاپ‌ و انتشارات‌دانشگاه‌شهید بهشتی‌، 277، تهران‌، 1377، صص‌ 443-451
 28. «توبه‌ و رستگاری‌»، یادبهار، مجموعه‌ مقالات‌، چاپ‌ اول‌، زمستان‌ 1376، نشرآگه‌، صص‌413-423
 29. «مهر و خویشكاریهای‌ او در یزدان‌شناسی‌ مانوی‌» چیستا، سال‌ پانزدهم‌، شماره‌4 - 5، 145 - 144 دی‌ و بهمن‌ 1376، صص‌ 295-299
 30. «پاداش‌ نیكوكاران‌ و پادافراه‌ بدكاران‌»، مجله‌ دانشكده‌ ادبیات‌ مشهد سال‌ 29، شماره‌ اول‌ و دوم‌ بهار و تابستان‌ 1375، صص‌ 161-166
 31. «در باره‌ چند واژه‌ فارسی‌ میانه‌»، مجله‌ دانشكده‌ ادبیات‌ مشهد، سال‌ 28، شماره‌ سوم‌ وچهارم‌، پاییز و زمستان‌ 1374، صص‌ 333-336
 32. «پیشینه‌ تاریخی‌خراسان»‌ در «خبرنامه‌ مركز خراسان‌شناسی‌» شماره‌ اول‌، تیرماه‌ 1376، صص13-16
 33. «دو نامه‌ از زبان‌ پارتی‌» چیستا، سال‌14 شماره‌های‌ 8 و 9 اردیبهشت‌ و خرداد 1376 صص13-16
 34. «زبان‌شناسی‌ تاریخی‌» (نقد و معرفی‌ كتاب‌) » فرهنگ‌، شماره‌7، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1375
 35. «شعر در ایران‌ باستان‌» (معرفی‌ كتاب‌) ، جهان‌ كتاب، شماره‌ 20 و 21، شهریور 1375.
 36. «روان‌ در سه‌ شب‌ پس‌ از مرگ‌»، فروهر، شماره‌ 5 - 6، مرداد و شهریور 1375، صص 21-19
 37. «گویش‌ لری‌»، كویر، نشریه‌ دانشگاه‌ آزاد اسلامی‌، بیرجند، شماره‌1
 38. «بلخ‌ باستانی‌»، مجله‌ دانشكده‌ ادبیات‌ مشهد، شماره‌ سوم‌ و چهارم‌، سال‌ 26 پاییز و زمستان‌1372، صص 860-851
 39. «گردونه‌های‌ آیین‌ بودا»، فرهنگ‌، شماره‌ هفدهم، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، بهار 1375
 40. «رنج‌ جهانی‌درآیین‌ بودا،سرودی‌ به‌ زبان‌ ختنی‌»،فرهنگ‌ كتاب‌ سیزدهم‌،انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ وتحقیقات‌ فرهنگی‌،زمستان‌ 1371،صص237-217
 41. «چرا بدی‌ به‌ نیكان‌ بیش‌ از بدان‌ می‌رسد»، نامگانی‌ استاد علی‌ سامی‌، شیراز، 1370، صص‌309 - 305
 42. «مقدمه‌ای‌ در باره‌ نظریه‌ یوگاها»، مجله‌ چیستا، سال‌8، شماره‌3، آذر 1369، صص‌ 373 -369
 43. «اسطوره‌ كاووس‌ درگذر زمان‌»، فرهنگ‌، كتاب‌ هفتم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات و تحقیقات فرهنگی‌، پاییز 1369، صص‌ 215 - 197
 44. «هدف‌ آفرینش‌ بنابر پرسش‌ ششم‌ (6) متن‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌»، فرهنگ‌، كتاب‌ششم‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌، بهار1369، صص‌ 67 - 63
 45. «قطعه‌ شعری‌ به‌ زبان‌ ختنی‌»، فرهنگ‌، كتاب‌ اول‌، انتشارات‌ مؤسسه‌ مطالعات‌ و تحقیقات‌ فرهنگی‌، پاییز 1366، صص‌ 229 - 219
 46. «پرسش‌ 31 از متن‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌» مجله‌ چیستا، سال‌ 4، شماره‌ 4، آذر 1365، صص‌ 264 - 262
 47. «پرسش‌ 30 از متن‌ پهلوی‌ دادستان‌ دینی‌»، مجله‌ چیستا، سال‌3، شماره‌4، دیماه‌ 1364، صص‌248- 245
 48. «آوانویسی‌ و برگردان‌ فارسی‌ پرسش‌ 39 از كتاب‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌»،مجله‌ فروهر،سال‌1،شماره‌2 و 3،بهمن‌ و اسفند 1363،صص‌89 - 86
 49. «روایتی‌ از اسطوره‌ آفرینش‌ در ایران‌»، مجله‌ چیستا، سال‌ 3، شماره‌2، مهر 1364، صص‌141 - 136
 50. «آوانویسی‌ و برگردان‌ فارسی‌ پرسش‌ 22 از كتاب‌ فارسی‌ میانه‌ دادستان‌ دینی‌»، مجله‌ فروهر، ال‌، شماره‌1، صص‌ 43 - 40
 51. «آفرینش‌ از دیدگاه‌ كتاب‌ روایت‌ پهلوی‌»، مجله‌ فروهر، سال‌، شماره‌6 و 7، آبان‌ و آذر1362، صص‌ 626 - 622
 52. «باورهای‌ كهن‌»، مجله‌ چیستا، سال‌ 2، شماره‌ 5، دیماه‌ 1361، صص‌ 580 - 574
 53. «آیینهای‌ كهن‌ ایرانی‌»، مجله‌ چیستا، سال‌ 2، شماره‌ 3، آبان‌ 1361، صص‌ 292 - 290.
 54. «گناه‌ و تاوان‌ آن‌ در نوشته‌های‌ پهلوی‌»، پژوهشنامه‌ فرهنگستان‌ زبان‌ ایران‌، سال‌ 1، شماره‌2، آبان‌ 2536  صص‌ 136 - 125
 55. «در باره‌   piθa اوستایی‌ و   pim فارسی‌ میانه‌»، مجله‌ سخن‌، دوره‌ ششم‌، تیرماه‌ 1354، صص‌ 594- 590

 

سخنرانی‌ها:

 1. درباره فرهنگ ایران باستان، ‌كتاب ماه هنر، 1384، تهران
 2. زال زر و دستان سام، همایش حكمت فردوسی، اردیبهشت 1386 مشهد
 3. اهوره مزدا و حكمت مزدایی، بنیاد حكمت اسلامی صدرا، 1387، تهران

 

پایان نامه ‌ها:

 كارشناسی ارشد- راهنما:

1

1372

فضل‌الله پاكزاد

درباره زبان ختنی

2

1374

حمیدرضا صدر رضایی

بررسی یسن 65

3

1377

سیروس نصرالله زاده

بررسی یسن 68 (اوستا – زند

4

1377

كامروز خسروی

بررسی متن گزارش گمان شكن

5

1378

محمدرضا خسروی

یسن 16 و زند آن

6

1378

زهره برادران حسینی

بررسی وندها در آبان یشت

7

1379

بهمن مرادیان

بررسی یسن پنجاه و سه (اوستا- زند

8

1380

عاطفه فرقدان

بررسی یسن 17 (اوستا-زند)

9

1381

فاطمه جهان پور

تقابل واژه های اهورایی و اهریمنی در گستره اوستا

10

1381

صدیقه علیزاده

بررسی مقابله‌ای نظام آوایی فارسی میانه و فارسی معاصر

11

1381

فرخنده سلطانیه

بررسی وندها در فروردین یشت

12

1381

گیتا اتفاق

بررسی یسن 12

13

1382

حسین شیخ بستان آباد

تراژدی سه گانه رستم و اسفندیار، رستم و شغاد و داستان پادشاهی بهمن

14

1385

فرح رستمی گوهری

بررسی ویژگی‌های ایزدارویسور اناهید و ایزداشی و جایگاه هر یك در ایران باستان

15
1385
 سمرا آذرنوش
 اردیشت (حرف نویسی، برگردان فارسی، واژه‌نامه و یادداشت‌ها)
16
1388
 مجید طامه
 بررسی درواسپ یشت
17
1388
 سلمان علی یاری
 بررسی رام یشت
18
1388
 سمیرا طیبی
 بررسی اردیبهشت یشت
19
1388
 سمیه احمدی
 بررسی کرده 11 ویسپرد

  

 کارشناسی ارشد- مشاور:

1 
1371   خسرو قلیزاده  وندهای فارسی میانه براساس كتاب گزیده های زاداسپرم 
2  1374  محمدرضا ارشاد  جستاری در سنگ نبشته‌های پهلوی
3  1375  كیانوش سید حسینی  بررسی پیشوندها و پسوندها در كارنامه اردشیر بابكان
4  1375  ابوالفضل خطیبی  بررسی آثار اسدی توسی و ارتباط آن با فرهنگ و زبانهای باستانی
5 1376  پدرام اسكویی  یادگار جاسبی
6 1381  آزاده حیدرپور  تجلی بخت و تقدیر در زندگی پهلوانان شاهنامه
7 1381  یلدا شكوهی  آوانویسی و ترجمه پرسش‌های 88 تا 92 متن پهلوی دادستان دینی
8 1385  محمد اسدیان  عناصر كهن ایرانی در فرهنگ مردم لرستان
9
1381
 سید عباس آل طیب
 بررسی صرفی و نحوی ضمیرها و افعال در فصلهای 34 و 35 وزیدگیهای زاداسپرم
10
1389
 فاطمه موسوی
 بررسی عناصر داستانی در متون فارسی میانه

 

 دكتری، مشاور:

بررسی ساختاری و مفهومی بهگودگیتا    مهدی علایی 1387

 

دانشگاه تهران مشاور، دكتری:

 1. بررسی ویسپرد اوستا –گلنار قلعه خانی – 1373
 2. سروش درون (بررسی یسنا 8-3) –فاطمه جدلی- 1379

 

 راهنما، كارشناسی ارشد:

 1. بررسی یسن 19 همراه با متن زند- كارشناسی ارشد – مسعود گلستان حبیبی – 1371
 2. بررسی یسن‌های 20 و 21  - كارشناسی ارشد – حمزه ساجدی صبا-1371
 3. ترجمه زند خرده اوستا – كارشناسی ارشد – حاجی بابا عارفی-1371
 4. واژه‌های اوستایی، پارسی باستان و پهلوی در گویش كردی- كارشناسی ارشد – علی داراب بیگی-1371
 5. عیسی در مانویت- كارشناسی ارشد –  مهرنوش كیا-1371
 6. بررسی رشن یشت اوستا- كارشناسی ارشد- مرضیه منصوری زاده- 1375

 

داوری رساله‌های دكتری:

 1. واژه‌نامه پهلوی، زند، سعید عریان، 1371
 2. بررسی فصل اول پنجه تنتره، حسن رضایی باغ بیدی،  1374
 3. بررسی فروردین یشت،  چنگیز مولایی، 1377
 4. پازند، آژیده شبگرد مقدم، 1378
 5. واژه‌سازی در متن‌های فارسی میانه، یدالله منصوری، 1381
 6. بررسی یسن‌های 34-30 (اوستا- زند) ، معصومه باقری،  1385
 7. پزشكی به روایت كتابهای سوم و هشتم دینكرد، نرجس بانوصبوری، 1385
 8. تركیبات در زبان اوستایی، آذین ازدجینی، 1387
 9. تحول مفاهیم گاهانی در ادبیات زردشتی، محسن قائم مقامی،  1387دانشگاه شهید بهشتی
 10. تحلیل ساختاری و واژگانی تیشتر یشت- كارشناسی ارشد- فاطمه حائری، 1384دانشگاه آزاد اسلامی

 

 راهنما- دكتری:

 1. بررسی‌های 27-22) یسنا (اوستا- زند)  -  محمدتقی فاضلی – 1378
 2. بررسی سپندمدگاه – فرنگیس درویشی- 1382
 3. دادستان دینی (پرسش‌های 80-60) _ هایده صیرفی- 1382
 4. بررسی انواع فعل در چهار متن فارسی میانه- روشنك آذری- 1384
 5. مضامین حماسی در متن‌های ایران باستان و مقایسه آن با شاهنامه -  ژیلا ده بزرگی- 1386
 6. بررسی متن ختنی زمبسته (100 بیت از فصل 2) – مهدی كارگر – 1387
 7. بررسی موضوع خلأ یا تهیگی بنابر فصلهای هفتم و هشتم متن ختنی زمبسته – فریبا شریفیان – 1388

 

 مشاور- دكتری:

 1. بررسی ویسپ یشت- تاج‌نما گویری- 1377
 2. بررسی پرسش‌های اول تا بیستم دادستان دینیگ- محمد حسن دوست- 1378
 3. بررسی هوخشتره گاه (یسن) - روزبه دهگان- 1380
 4. اسناد سغدی هند علیای پاكستان، ویدا نداف، 1382.
 5. مقابله و مقایسه متن اوستایی- زند- سنسكریت یسن 44- رستم وحیدی - 1383
 6. پیشدادیان و كیانیان در متون باستانی- مرتضی تهامی- 1386

 

 راهنما- كارشناسی ارشد:

 1. بررسی سروش یشت سرشب- روشنك آذری – 1374
 2. بررسی برسم یشت- نسرین توكلی- 1375
 3. بررسی درون سروش – شهلا جعفری- 1375
 4. بررسی نوع و نقش افعال در ارداویرافنامه – یونس وحدتی هلان- 1375
 5. بررسی یسن 65، وستا و زند آن، فرنگیس درویشی- 1376
 6. بررسی یسن 29 اوستا – سیما حق نظری- 1376
 7. ایزد بانوان در اساطیر ایران – معصومه قاسمی- 1377
 8. جاودانان در اساطیر ایران – بهروز سروش نیا- 1380
 9. بررسی یسن 62- معصومه امیری - 1380
 10. بررسی وندها در وندیداد2و 3- مژگان كریمی ایوانكی- 1381
 11. راستی و دروغ در ایران باستان – فرانك عینی- 1382
 12. آب و آبیاری در ایران باستان- آتوسا احمدی- 1384
 13. بررسی یسن 10 (از هوم یشت) - محمد رضا رضایی- 1385
 14. ایرانشناسان ارمنی و بررسی آثار ایشان- آناهیتا یحیی– 1385
 15. فریدون در فرهنگ  اساطیری ایرانی- نازیلا خرمی- 1385
 16. بررسی تحلیلی اسطوره‌های كهن و اسطوره‌های نو در شعر شاملو – احسان مرادی كوچی- 1386
 17. بررسی یسن 11 (اوستا – زند) – سید علی محمدی- 1386
 18. دعای فرورانه (اوستا – زند) فاطمه سیدی- 1386
 19. بررسی دستوری زند بهمن یسن – مهسا ثاقب تهرانی- 1386
 20. آفرین پیامبر زرتشت (اوستا-زند) پریسا وطن دوست- 1387
 21. زناشویی در میان زرتشتیان ایران از زمان ساسانیان تا امروز – عباسعلی خیرخواه- 1387
 22. بررسی خورشید نیایش- سارا عباسی- 1387
 23. «بررسی دین یشت» شهرزاد صالحی، 1389
 24. «بررسی هفت تن یشت»، مهدی طایفه، 1389

 

مشاور- كارشناسی ارشد:

 1. بررسی تطبیقی مفهوم رستاخیز در آیین‌های ایران باستان- رضا صدیقی- 1373
 2. بررسی تعلیم و تربیت در ایران در دوره های باستان و میانه – فرهاد افتخارزاده- 1373
 3. بررسی یسن 71- محمد حسین ثقفی-1373
 4. بررسی وندها در ارداویرافنامه – احمد عابدپور- 1375
 5. مرغان در ادبیات ایران باستان-  سپیده ساعتی- 1375
 6. ساختمان اسم و صفت و تحول آن از دوره باستان تا دوره نو- علیرضا محمدی- 1375
 7. بررسی متن اوستایی یسن 60 و زند آن – محمد حسین شریعت- 1376
 8. واژه سازی در اندرزهای پهلوی، سید محسن قائم مقامی، 1376.
 9. ساخت نام در زند بهمن یسن- علی اصغر نقابی- 1377
 10. بررسی دستوری چند اندرزنامه ‌های پهلوی- ماندانا ظرافت- 1379
 11. بازتاب آیین‌های باستانی در منظومه ویس و رامین- فاطمه كاكاوند- 1382
 12. ایران و انیران- فاطمه اروجلو- 1382
 13. بررسی یسن 15و 16 (اوستا-زند) - افشین شهرابی-  1383
 14. بررسی دستوری چهار فصل اول گزیده‌های زاداسپرم- فرشید امینی- 1385
 15. نام‌های اهوره مزدا در اوستا- مینا سلیمی- 1386
 16. بررسی آفرینگان گاهنبار- نیوشا شهنواز- 1387
 17. بررسی آفرینگان گاهان – افسانه شكاری یمین - 1387

 

داوری رساله‌های دكتری:

 1. آیین بودا در آسیای میانه و ایران براساس متن‌های بودایی- شهناز شاهنده- 1374
 2. تاریخ نهادها و تشكیلات دینی مانویان براساس متن‌های سغدی- امید ملاك بهبهانی- 1374
 3. اسفندیار و رویین تنی- آمنه طاهری عبدوند- 1374
 4. واژه‌نامه زند خرده اوستا- فیروزه قندهاری- 1375
 5. اخبار تاریخی در چند متن سغدی مسیحی- نظام الدین كامیاب- 1375
 6. مقایسه داستانی و زبانی شاهنامه، منابع بازمانده از زبان پهلوی- داریوش اكبرزاده - 1378
 7. گویش سدهی – مهدی اسماعیلی- 1379
 8. بررسی ایینهای ایران باستان بر پایه متن‌های فارسی میانه- ناهید توسلی- 1380
 9. زبور سغدی و سنجش آن با زبور پهلوی اشكانی- سید محسن میرزا زاده -1383
 10. بهمن بزرگ در متن های پهلوی اشكانی – پریسا درخشان مقدم- 1383
+ نوشته شده توسط علی حیدری رووف در یکشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۰ و ساعت 0:0 |